.

Ako efektívne spojiť pohodu a produktivitu zamestnancov v práci?

Zamestnanci sú pre spoločnosť tým najcennejším artiklom, pretože prispievajú ku každému aspektu vedúcemu k úspechu. Zamestnávatelia, ktorí investujú do fyzického a psychického zdravia svojich tímov, si všímajú výrazný vplyv na ich výkon. V tomto článku Manutan predstavuje základné princípy pri efektívnom zlúčení pohody na pracovisku a vyššej produktivity. Pohoda a produktivita na pracovisku Štúdia veľkých rozmerov Aký je skutočný vplyv […]

Night, business and woman typing, smile and digital planning for company growth, proposal and website launch. Female employee, consultant and worker with computer, screen or working late for deadline

Zamestnanci sú pre spoločnosť tým najcennejším artiklom, pretože prispievajú ku každému aspektu vedúcemu k úspechu. Zamestnávatelia, ktorí investujú do fyzického a psychického zdravia svojich tímov, si všímajú výrazný vplyv na ich výkon. V tomto článku Manutan predstavuje základné princípy pri efektívnom zlúčení pohody na pracovisku a vyššej produktivity.

Pohoda a produktivita na pracovisku Štúdia veľkých rozmerov

Aký je skutočný vplyv pohody na pracovisku na produktivitu a výkonnosť zamestnancov? Vedci z Oxfordskej univerzity sa na to pokúsili nájsť odpoveď.

V záujme hmatateľných výsledkov realizovali meta-analýzu 339 štúdií merajúcich pohodu a produktivitu u takmer 2 miliónov pracovníkov zo 73 krajín.

Záver tejto analýzy výrazne naznačuje, že existuje korelácia medzi pohodou na pracovisku a produktivitou, a to bez ohľadu na geografické umiestnenie.

1. Pohoda v práci stredobodom podnikovej kultúry

Implementácia stratégie pohody sa nesmie obmedzovať na jednorazové udalosti založené na všeobecných faktoch. Aby to bolo efektívne, je potrebné zohľadniť špecifické potreby zamestnancov spoločnosti, ktoré následne treba pravidelne prehodnocovať. Mimoriadna pozornosť sa musí venovať týmto indikátorom pohody na pracovisku:

 • Je miera absencií personálu v jednom z tímov vyššia než v iných?
 • Aké problémy hlásia najčastejšie zamestnanci?
 • Ako dlho priemerne zostáva zamestnanec pracovať v spoločnosti?
 • Je pracovné zaťaženie rozdelené rovnomerne?

Kľúčom k úspechu takéhoto prístupu tkvie v kvalitnej komunikácii, kedy sa zamestnanci neboja vyjadriť svoj názor. Aby to bolo možné, potrebujú cítiť podporu od vedúcich. Zabezpečenie dôsledného výberu a adekvátneho školenia manažérov má priamy vplyv na stav mysle zamestnancov, súdržnosť tímu a produktivitu.

2. Cenenie si zručností zamestnancov

Zamestnanec môže rýchlo stratiť motiváciu, ak nadobudne pocit, že jeho snahu si nadriadení nevšímajú. Na druhej strane sú zamestnanci, ktorí sa cítia svojim zamestnávateľom uznávaní a doceňovaní, čo vedie k vyšším úrovniam pohody a produktivity v práci. Predstavujeme štyri efektívne spôsoby oceňovania zručností zamestnancov:

 • Pravidelne pogratulujte každému členovi tímu za ich prácu, pretože ide o základnú potrebu.
 • Pomôžte zamestnancom zlepšovať zručnosti prostredníctvom financovania ich školení.
 • Posilnite členov tímu výberom makromanažmentu.
 • Odmeňujte ich tím zvýšením mzdy, prípadne pridelením bonusu.
 • Pri rozhodovaní sa nechajte vyjadriť aj zamestnancov.
 • Vždy, keď je to možné, využívajte internú mobilitu.

Oceňovanie zamestnancov im napomáha nachádzať v práci zmysel a zároveň udržiavať ich motivovanosť. Záverečný vplyv nie je vôbec na zahodenie, keďže šťastní zamestnanci môžu byť až o 13 % produktívnejší.

3. Podpora duševného zdravia na pracovisku

Podľa štúdie realizovanej zo strany EU-OSHA (Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu) polovica európskych pracujúcich sa pravidelné v práci stretáva so stresujúcimi situáciami. Tento stres je navyše údajne zodpovedný za približne 50 % stratených pracovných dní. Tieto výsledky zvýrazňujú dôležitosť zvládania stresu v rámci profesionálnych kruhov. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) podčiarkuje vplyv duševnej pohody zamestnancov na ich produktivitu. V záujme znižovania stresu na pracovisku a posilňovania slabého duševného zdravia a pohody predstavuje WHO štyri kľúčové smernice:

 • Organizačné intervencie (pracovné zaťaženie, participatívne prístupy atď.).
 • Školenie vedúcich pracovníkov o psychosociálnych rizikách.
 • Zvyšovanie povedomia a školenie zamestnancov v oblasti duševného zdravia.
 • Ponuka psychologických podporných tímov (koučing, pracovný psychológ atď.)

Začlenenie týchto prvkov do zásad „pohody na pracovisku“ spoločnosti vedie k vyššej miere angažovanosti zamestnanca a má priamy vplyv na kvalitu ich pracovného života. Zohľadnenie ich duševnej pohody je základným krokom pri znižovaní prezentizmu (alebo zníženej produktivity počas pracovnej doby), absentizmu a miery fluktuácie zamestnancov podniku.

4. Vytváranie bezpečného a zdravého pracovného prostredia

Prostredie a pracovné podmienky majú vplyv na úroveň pohody a produktivity zamestnancov na pracovisku. Okolie v ktorom tím pracuje má spolu s ergonómiou pracoviska priamy vplyv na motiváciu a duševné či fyzické zdravie. Zamestnávatelia môžu zdravé pracovné prostredie vytvoriť pomocou týchto postupov:

 • Poskytované vhodných OOP pri plnení činností.
 • Príprava ergonomických pracovísk.
 • Vytváranie presvetlených a útulných pracovných priestorov.
 • Zabezpečenie optimálnej úrovne hygieny na pracovisku.
 • Školenie zamestnancov pri používaní nových strojov a osvojení si správneho držania tela.
 • Propagácia zdravého životného štýlu (vyvážená strava, pozitívne zvládanie stresu v práci atď.).
 • Implementácia programov zameraných na fyzickú pohodu (športové aktivity, odpočiváreň atď.).

Zamestnanci si potrebujú odpočinúť mimo pracovísk, aby dobili energiu, zachovali si sústredenie a stimulovali kreativitu. Dobre navrhnuté odpočivárne zabezpečia priestor, kde dokážu na chvíľu vypnúť od práce a vrátiť sa s vylepšenou produktivitou.

Posledných niekoľko rokov poznačila výrazná transformácia v metódach výroby a vo fungovaní organizácií. V tomto kontexte je ešte zrejmejšie, že zamestnanci sú základom každého podniku. V spoločnosti Manutan sme názoru, že starostlivosť o pracovníkov je základným pilierom úspechu podniku.

Ďalšie informácie o zlepšovaní pohody a produktivity zamestnancov si prečítajte v našej bielej knihe s názvom „Dobré spôsoby práce“.