Pracujete s chemikáliami? Pripomeňte si prvú pomoc a vybavte pracovisko správne

Chemikálie sa nevyskytujú len v prísne strážených laboratóriách. Aj v potravinárstve, priemysle a v dielňach na vás môžu číhať nebezpečné látky, ktoré poleptajú kožu a podráždia oči počas pár sekúnd. Čítajte, čím vybaviť pracovisko, kde sa tieto látky nachádzajú, a ako postupovať pri prvej pomoci.

Zásady práce s chemikáliami • Manutan

S akými chemikáliami sa v práci môžete stretnúť?

 1. Žieraviny a látky vyvolávajúce opuch pľúc

Napríklad peroxid vodíka, hydroxid sodný a silné kyseliny.

 1. Látky, ktoré vyvolávajú poškodenie pľúc

Napríklad benzín, nafta alebo petrolej.

 1. Toxické alebo vysoko toxické látky a zmesi

Na to, aby ste s týmito látkami mohli nakladať, potrebujete špeciálne vzdelanie alebo školenie. Tieto látky ohrozujú zdravie a životné prostredie, napríklad prudko jedovatý arzenik alebo kyanovodík.

 1. Zdraviu škodlivé látky

Nie sú jedovaté, ale môžu vás otráviť či omámiť.

 1. Dráždivé látky

Dráždia dýchacie ústrojenstvo a používajú sa najčastejšie vo vojenstve, napríklad chlór.

Na obale chemikálií a v karte bezpečnostných údajov od výrobcu vždy nájdete názov látky, zloženie, riziká aj pokyny na skladovanie. Dôležité sú signálne slová (napr. varovanie vs. nebezpečenstvo) a tzv. R-vety (ktoré hodnotia úroveň nebezpečenstva a konkrétne riziká). Chemikálie vždy skladujte v pôvodných obaloch.

Prečítajte si, ako sa vyznať v hasiacich prístrojoch a kedy vás čaká revízia alebo ich vyradenie. >>

Základom je prevencia: poskytnite kolegom ochranné pomôcky

Rovnako ako pri práci vo výškach alebo nebezpečnom teréne, ani pri manipulácii s chemikáliami nepodceňte ochranné pracovné pomôcky. Zamestnanci, ktorí pracujú s vyššie uvedenými látkami, by mali používať:

 • ochranné rukavice – vyberajte podľa typu chemikálií, niekedy využijete napr. žiaruvzdorné kevlarové rukavice a inokedy zasa rukavice z neoprénu alebo z PVC,
 • ochranné okuliare,
 • ochranu tváre – používa sa najmä pri zváraní a striekaní chemických náterov,
 • ochranný oblek – proti poleptaniu,
 • ochranné rúška a respirátory – zabránia vdýchnutiu chemikálií.

Chemikálie sa do organizmu najčastejšie dostávajú vdychovaním. Ďalšie spôsoby sú požitie chemikálií (pri jedle či pití) alebo styk s kožou a očami.

Čo by malo byť na pracovisku, kde sú chemikálie

Aby ste si uľahčili prvú pomoc, majte vždy na mieste dostatok vody. Pokiaľ netečie z vodovodu pitná voda, majte k dispozícii zásobu približne 10 litrov na osobu. Vodu využijete na výplach očí, úst aj na zapíjanie niektorých látok. Výplach očí si významne uľahčíte očnou sprchou – pomáha s výplachom tak chemikálií, ako aj mechanických nečistôt, preto ju obstarajte na pracovisko, kde hrozí akékoľvek znečistenie očí.

Lekárnička na pracovisku s chemikáliami by sa mala doplniť o obsah podľa druhu látok, ktoré sa tu vyskytujú. Všeobecne vždy odporúčame väčšiu zásobu sterilného krytia na popáleniny a roztoky na výplach očí. Pri kontakte s chemikáliami často dochádza k prechladnutiu, preto majte k dispozícii prikrývky alebo iné textílie, ktorými zároveň upravíte polohu zasiahnutej osoby. Pre prípad poleptania odevu majte k dispozícii tiež náhradné oblečenie a obuv.

TIP: Všetci zamestnanci by mali vedieť, kde je lekárnička, kde je zdroj pitnej vody a ako postupovať v prípade prvej pomoci. Nepodceňte pravidelné školenia, ktoré sú pri práci s chemikáliami skutočne dôležité.

Čo robiť, keď sa vám chemikália dostane do očí

Pri zasiahnutí ktoroukoľvek škodlivou látkou najskôr oči vypláchnite čistou tečúcou vodou. Pokiaľ je postihnutý v bezvedomí, rozovrite mu očné viečka od seba, prípadne vyberte kontaktné šošovky. Oko vyplachujte od vnútorného kútika k vonkajšiemu 10 – 30 minút. Pokiaľ má zranený ťažkosti s videním, volajte záchrannú službu, pokiaľ vidí, záchranku nevolajte, ale pošlite ho na lekárske vyšetrenie.
Výplach môžete vykonať tiež fyziologickým očným roztokom. Ten kúpite v ergonomicky tvarovanej fľaštičke, ktorá umožňuje presne namieriť prúd vody. Výplach je vďaka tomu efektívnejší a jednoduchší. Skôr, ako roztok kúpite, overte si, či spĺňa potrebné certifikácie. Pokiaľ nakúpite v Manutane, môžete si byť istí, že roztok certifikáciu má.

Čo robiť pri vdýchnutí chemikálie

Človeka, ktorý sa chemikálie nadýchal, okamžite dostaňte na čerstvý vzduch. Skontrolujte, či na sebe nemá odev, ktorý nebezpečnou látkou nasiakol – v tom prípade mu ho zložte. Posúďte, aká je situácia vážna, a v prípade potreby zavolajte prvú pomoc. Pokiaľ sa postihnutý cíti dobre, pošlite ho na vyšetrenie k lekárovi.

Pokiaľ je vaše pracovisko horšie vetrané, počítajte s možnosťou, že je priestor zamorený a radšej vyveďte von všetkých zamestnancov a zaistite výmenu vzduchu.

Čo robiť pri styku chemikálie s kožou

Vždy odložte zasiahnutý odev a postupujte podľa toho, aká látka sa na kožu dostala:

 • pri zasiahnutí žieravinou opláchnite zasiahnuté miesto prúdom vody a kožu prekryte sterilným obväzom,
 • pri zasiahnutí benzínom, riedidlom, toxickými, dráždivými a zdraviu škodlivými látkami dané miesto umyte vodou a pokiaľ nedošlo k poraneniu pokožky, môžete použiť mydlo alebo šampón.

Čo robiť pri požití chemikálií

Pri požití väčšiny látok by ste nemali vyvolávať zvracanie, pretože chemikálie by druhýkrát poškodili zažívací trakt. Zvracanie sa odporúča len v prípade požitia toxických a vysoko toxických látok. Pri požití žieravín môžete dať človeku napiť 2 – 5 dl chladenej vody, nikdy ale nepodávajte žiadne jedlo.

Pri požití akýchkoľvek nebezpečných látok odporúčame vždy privolať lekársku pomoc, ktorá vám poradí, ako sa v danej situácii zachovať. Práve na tieto účely je dôležité uchovávať chemikálie v pôvodných obaloch od výrobcu, aby ste mohli presne povedať, s akou látkou bol človek v styku.
Pokiaľ sa vyskytnete v podobnej situácii a nebudete si vedieť rady, môžete sa obrátiť na Národné toxikologické informačné centrum, kde vám poradia.


Ďalšie články, ktoré vám pomôžu