Čo patrí do nebezpečného odpadu a ako s ním nakladať

Autobatérie, farby, chemikálie, lepidlá… Čo ďalšie patrí do nebezpečného odpadu? Informáciu o tom, či je odpad nebezpečný, nájdete vždy na obale od výrobcu. Napriek tomu je dobré vedieť, o ktoré látky ide a ako s nimi vo firme nakladať.

image1

Nebezpečné odpady negatívne ovplyvňujú životné prostredie aj ľudské zdravie. Nedbalo pohodený nebezpečný odpad v prírode znečisťuje pôdu, vodu aj ovzdušie – tým pádom negatívne pôsobí na rastliny, zvieratá i pitnú vodu. 

Toxické látky človeku spôsobujú otravy, poškodenie orgánov alebo dlhodobé zdravotné problémy. Rádioaktívne látky zase vyžarujú nebezpečné žiarenie. Nesprávne uchovaný infekčný odpad môže ďalej šíriť ochorenia alebo spôsobovať infekcie. Aby ste sa týmto problémom vyhli, musíte nebezpečný odpad správne skladovať a likvidovať.

Ako zistíte, čo patrí do nebezpečného odpadu

Na každom obale nájdete unikátny kód odpadu (ktorý určuje katalóg odpadov), názov odpadu a prípadne aj symbol nebezpečného odpadu. Ďalej je uvedený aj výrobca daného produktu (a tým pádom odpadu) a dátum výroby.

Nebezpečný odpad podľa zákonov

Ak sú pokyny výrobcu nejednoznačné, alebo ste stratili obal a potrebujete si overiť, kam danú vec vyhodiť, riaďte sa zákonom č. 79/2015 Z. z. Podľa neho je nebezpečný odpad taký, ktorý obsahuje:

  • látky nebezpečné pre ľudské zdravie alebo pre životné prostredie – ťažké kovy, organické zlúčeniny, PCB (polychlórované bifenyly), pesticídy, kyseliny a zásady,
  • infekčné látky – biologické materiály, lekársky odpad a chemické odpadové látky,
  • rádioaktívne látky alebo iné zdroje ionizujúceho žiarenia.

Ďalej sa za nebezpečný považuje odpad, ktorý môže mať:

  • explozívne alebo horľavé vlastnosti – kvapaliny s nízkym bodom vznietenia, plyny a pyrotechnické látky,
  • korozívne vlastnosti – kyseliny, alkalické látky a soli,
  • toxické vlastnosti – organické zlúčeniny, kovy a halogenidy,
  • ekotoxické vlastnosti – pesticídy, herbicídy, oleje a ropné produkty.

Pre lepšiu predstavu uvádzame niekoľko príkladov nebezpečného odpadu: autobatérie, rôzne druhy farieb, čistiace prostriedky, chemikálie a handry od chemikálií, lepidlá, chladiaca kvapalina, motorový olej, riedidlo, teplomer. Nezabudnite ani na kategóriu infekčných odpadov, ktoré nevznikajú iba u lekárov, ale aj v kaderníctvach, kozmetických salónoch a tetovacích štúdiách.

Pri domácom použití sa zvyšky nebezpečných látok a obaly nosia do zberného dvora do kontajnera na nebezpečný odpad, prípadne sa postupuje podľa informácií uvedených na obale výrobku.

TIP: Na stránkach Triedime.sk si môžete overiť, ako sa triedia rôzne ďalšie druhy odpadu.

Ako musia s nebezpečným odpadom nakladať firmy

Každá firma musí mať na uchovávanie nebezpečného odpadu vlastné označené nádoby, ktoré zabránia jeho úniku. „Firmy to zvyčajne riešia tak, že majú na nebezpečný odpad špeciálne sklady a až v nich sú umiestnené jednotlivé nádoby alebo záchytné vane. Nádoby, rovnako ako vstup na pracovisko alebo do skladu s nebezpečným odpadom, musia byť označené príslušným symbolom,“ hovorí Ing. Petr Havelka, riaditeľ Českej asociácie odpadového hospodárstva. 

Nebezpečné odpady sa likvidujú prednostne pred inými odpadmi. Nesmie pritom dochádzať k ich miešaniu s akýmkoľvek iným odpadom alebo inými látkami. Firmy musia viesť a uchovávať evidenciu o prepravovanom nebezpečnom odpade.

V prípade, že produkujete nebezpečný odpad pravidelne, musíte mať k dispozícii podrobný popis tohto odpadu a údaje k bezpečnosti práce a prvej pomoci. Tieto informácie umiestnite viditeľne na všetky miesta, kde sa s nebezpečným odpadom manipuluje. A aj svojich kolegov dôkladne preškoľte. 

TIP: Pripomeňte si prvú pomoc pri práci s chemikáliami. >> 

Presun nebezpečného odpadu vždy hláste

Pri preprave nebezpečného odpadu musíte príslušné údaje z vašej evidencie nahlásiť príslušnému okresnému úradu podľa miesta nakládky aj vykládky. Odosielateľ, dopravca aj príjemca nebezpečného odpadu musí potvrdiť sprievodný list nebezpečného odpadu.

Každý subjekt, ktorý nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov, musí tiež podať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním na príslušný Okresný úrad.

Ak potrebujete pomôcť s výberom nádob na ukladanie odpadu alebo iného vybavenia do firmy, ozvite sa nám.


Ďalšie články, ktoré vám pomôžu