Skladovanie chemikálií a nebezpečných látok

Keď na pracovisku používate nebezpečné látky, musíte ich správne skladovať. Prečítajte si, podľa čoho nebezpečné látky spoznáte a ako vybrať nádoby, skrine či záchytnú vaňu na skladovanie horľavých, toxických a ďalších nebezpečných látok.

barely na chemikálie

Ktoré chemikálie patria medzi nebezpečné látky?

Medzi chemikálie patria aj čistiace prostriedky alebo dezinfekcia, ale nie každá látka označená ako „chemikália“ potrebuje špeciálne skladovanie. To sa podľa európskych predpisov vzťahuje len na látky, ktoré spadajú do jednej z tried nebezpečnosti:

 • fyzikálna nebezpečnosť – napr. výbušniny, horľavé plyny, plyny pod tlakom, horľavé kvapaliny,
 • nebezpečnosť pre zdravie – napr. žieravosť, karcinogenita, riziko poškodenia očí,
 • nebezpečnosť pre životné prostredie – napr. pre vodné organizmy,
 • nebezpečnosť pre ozónovú vrstvu.

Ako teda zistíte, že je nejaká látka nebezpečná? Najjednoduchšie je pozrieť sa na obal výrobku. Nebezpečné chemické látky a zmesi musia byť v bezpečných obaloch označených etiketou, aby si každý pri manipulácii uvedomil riziká. Kvôli lepšej prehľadnosti musia byť na obale vždy aj výstražné piktogramy, ktoré sú v rámci EÚ rovnaké.

piktogramy
Nebezpečnosť pre zdravie, toxicitu alebo žieravosť na obaloch nebezpečných látok označujú medzinárodne zrozumiteľné piktogramy.

Pri nákupe nebezpečnej látky by ste navyše mali vždy dostať kartu bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje podrobné informácie o nebezpečnosti – vrátane informácií o skladovaní.

Podľa nariadenia vlády č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci je zamestnávateľ povinný zisťovať prítomnosť nebezpečných chemických faktorov (teda látok či zmesí) na pracovisku. Pre nakladanie s nebezpečnými chemickými faktormi (napr. žieravinami, vysoko toxickými látkami), musí zamestnávateľ vypracovať prevádzkový poriadok, ktorý okrem informácií o bezpečnosti látok musí obsahovať aj pokyny pre predlekársku pomoc alebo postup pri nehode.

Overte si, čo patrí do nebezpečného odpadu a ako s ním nakladať. >>

Chemikálie skladujte oddelene

Na skladovanie nebezpečných látok vyberte vhodné miesto. Niektoré látky nemôžete skladovať spolu, pretože z ich vzájomnej reakcie môže vzniknúť napríklad požiar alebo výbuch. Preto odporúčame urobiť tzv. rizikovú analýzu (väčšinou ju vykonáva BOZP pracovník), v ktorej vyhodnotíte, ktoré látky používané vo firme nemôžete skladovať na rovnakom mieste. Malý ťahák nájdete napríklad tu. Látky nevhodné na spoločné skladovanie tak od seba musíte oddeliť alebo aspoň vzdialiť. 

 Priestor, v ktorom nebezpečné látky skladujete, musí byť:

 • uzamknutý a zabezpečený proti vlámaniu,
 • dobre vetraný,
 • chránený pred priamym slnečným žiarením alebo výkyvmi teplôt
 • a oddelený od zápalných zdrojov, ako sú napríklad plamene, horúce povrchy, iskry.

TIP: V prípade, že vaši kolegovia manipulujú s nebezpečnými látkami a chemikáliami, majte vždy pripravenú správne vybavenú lekárničku. Prečítajte si, čo by mala obsahovať alebo si hneď jednu kúpte – táto je priamo zostavená pre prevádzky, v ktorých sa pracuje s chemikáliami.

Pri skladovaní chemikálií sa spoľahnite na viacúrovňové zabezpečenie 

Keď skladujete akékoľvek nebezpečné látky, snažte sa o ich viacúrovňové zabezpečenie – t. j. nielenže ich správne uložíte do vhodných nádob, ale bránite aj ich úniku napríklad pomocou záchytných vaní.

Nádoby na chemikálie

Chemikálie by ste mali vždy skladovať vo vhodných a tesne uzavretých obaloch. Tie musíte podľa predpisov správne označiť – využite napríklad bezpečnostné nádoby, ktoré sú už označené a prispôsobené na skladovanie horľavých látok.

Väčšie množstvo chemikálií skladujte v sudoch alebo kanistroch. 

Pripomeňte si, aké ochranné prostriedky by nemali chýbať na pracovisku, kde sa pracuje s chemikáliami. >>

Záchytné vane zabránia úniku nebezpečných kvapalín

Chemikálie a nebezpečné látky skladujte tak, aby nehrozil ich únik. Na to slúžia záchytné vane. Zabraňujú tomu, aby sa nebezpečné kvapaliny dostali do pôdy, povrchových a podzemných vôd či kanalizácie a spôsobili haváriu.

Pri výbere záchytnej vane myslite na to:

 • s akou látkou budete manipulovať – ide o látku toxickú, horľavú, výbušnú? Podľa typu látky zvolíte materiál záchytnej vane.
 • aké rozmery záchytnej vane potrebujete – v našom e-shope napríklad nájdete záchytné vane pod IBC kontajnery, pod sudy alebo vane vhodné na skladovanie na palete.
 • akú kapacitu má vaňa mať – držte sa pravidla, že celkové množstvo skladovaných kvapalín by nemalo presiahnuť desaťnásobok záchytného objemu. Samotná skladovaná nádoba nesmie mať vyššiu kapacitu, než je kapacita záchytnej vane.

Záchytnú vaňu skladujte vo vnútorných priestoroch, prípadne čiastočne zastrešených, aby ju neznehodnotil dážď.

Bezpečnostné skrine

Výborným pomocníkom pri skladovaní chemikálií sú bezpečnostné skrine. Na bezpečné skladovanie sú konštruované a spĺňajú všetky potrebné bezpečnostné predpisy. 

Predovšetkým normu EN 14470-1, podľa ktorej musí byť bezpečnostná skriňa konštruovaná tak, aby:

 • bolo riziko požiaru čo najmenšie,
 • nehrozilo, že budú zo skrine unikať nebezpečné látky alebo výpary,
 • a skriňa odolala požiaru 15, 30, 60 alebo 90 minút.

Najväčšiu bezpečnosť vám zaručí model, ktorý prehorí až za 90 minút, pretože budete mať dosť času na evakuáciu zamestnancov, privolanie hasičov a uhasenie ohňa.

Prejdite si náš e-shop, kde máme:

S výberom vám radi poradíme

Nie ste si istí, akú skriňu na chemikálie, záchytnú vaňu či nádobu zvoliť? Poraďte sa s nami – kontaktujte zákaznícku podporu, zavolajte na 02 43634306 alebo nám napíšte na manutan@manutan.sk.


Ďalšie články, ktoré vám pomôžu